ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در حوزه فرآورده های نفتی و محصولات مرتبط

المان پست اسلایدر

سازمان ملی استاندارد ایران رتبه اول را در منطقه کسب کرد.

سازمان ملی استاندارد ایران رتبه اول را در منطقه کسب کرد.

عرضه خدمات آزمایشگاهی کارآمد در حوزه مشتقات نفتی و عایق رطوبتی

عرضه خدمات آزمایشگاهی کارآمد در حوزه مشتقات نفتی و عایق رطوبتی

انتشار مقاله بین‌المللی گوگردزدایی میعانات گازی توسط مجموعه عضو شبکه آزمایشگاهی

انتشار مقاله بین‌المللی گوگردزدایی میعانات گازی توسط مجموعه عضو شبکه آزمایشگاهی

ارائه سه میلیون خدمت در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال گذشته

ارائه سه میلیون خدمت در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال گذشته

خدمات آزمایشگاهی شرکت کاوش اکسیر آزما با تخفیف 40 درصدی ارائه می‌شوند.

خدمات آزمایشگاهی شرکت کاوش اکسیر آزما با تخفیف 40 درصدی ارائه می‌شوند.

در همایش تبیین استاندارد های دانش بنیان نانو نماد جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت کاوش اکسیر آزما اعطاء شد.

در همایش تبیین استاندارد های دانش بنیان نانو نماد جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت کاوش اکسیر آزما اعطاء شد.

سازمان ملی استاندارد ایران رتبه اول را در منطقه کسب کرد.

سازمان ملی استاندارد ایران رتبه اول را در منطقه کسب کرد.

عرضه خدمات آزمایشگاهی کارآمد در حوزه مشتقات نفتی و عایق رطوبتی

عرضه خدمات آزمایشگاهی کارآمد در حوزه مشتقات نفتی و عایق رطوبتی

انتشار مقاله بین‌المللی گوگردزدایی میعانات گازی توسط مجموعه عضو شبکه آزمایشگاهی

انتشار مقاله بین‌المللی گوگردزدایی میعانات گازی توسط مجموعه عضو شبکه آزمایشگاهی

ارائه سه میلیون خدمت در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال گذشته

ارائه سه میلیون خدمت در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال گذشته

خدمات آزمایشگاهی شرکت کاوش اکسیر آزما با تخفیف 40 درصدی ارائه می‌شوند.

خدمات آزمایشگاهی شرکت کاوش اکسیر آزما با تخفیف 40 درصدی ارائه می‌شوند.

در همایش تبیین استاندارد های دانش بنیان نانو نماد جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت کاوش اکسیر آزما اعطاء شد.

در همایش تبیین استاندارد های دانش بنیان نانو نماد جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت کاوش اکسیر آزما اعطاء شد.

سازمان ملی استاندارد ایران رتبه اول را در منطقه کسب کرد.

سازمان ملی استاندارد ایران رتبه اول را در منطقه کسب کرد.

عرضه خدمات آزمایشگاهی کارآمد در حوزه مشتقات نفتی و عایق رطوبتی

عرضه خدمات آزمایشگاهی کارآمد در حوزه مشتقات نفتی و عایق رطوبتی

انتشار مقاله بین‌المللی گوگردزدایی میعانات گازی توسط مجموعه عضو شبکه آزمایشگاهی

انتشار مقاله بین‌المللی گوگردزدایی میعانات گازی توسط مجموعه عضو شبکه آزمایشگاهی

ارائه سه میلیون خدمت در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال گذشته

ارائه سه میلیون خدمت در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال گذشته

خدمات آزمایشگاهی شرکت کاوش اکسیر آزما با تخفیف 40 درصدی ارائه می‌شوند.

خدمات آزمایشگاهی شرکت کاوش اکسیر آزما با تخفیف 40 درصدی ارائه می‌شوند.

در همایش تبیین استاندارد های دانش بنیان نانو نماد جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت کاوش اکسیر آزما اعطاء شد.

در همایش تبیین استاندارد های دانش بنیان نانو نماد جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت کاوش اکسیر آزما اعطاء شد.