ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در حوزه فرآورده های نفتی و محصولات مرتبط

Carousel Post Element

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از تخصیص اعتبار مبلغ 20میلیون ریال با تخفیف 40%برای متقاضیان استفاده از خدمات مراکز آزمایشگاهی عضواین شبکه در پاییز 1402 خبرداد

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از تخصیص اعتبار مبلغ 20میلیون ریال با تخفیف 40%برای متقاضیان استفاده از خدمات مراکز آزمایشگاهی عضواین شبکه در پاییز 1402 خبرداد

توافقات جدید دو جانبه در زمینه‌ی همکاری راهبردی در حوزه استاندارد رقم خورد

توافقات جدید دو جانبه در زمینه‌ی همکاری راهبردی در حوزه استاندارد رقم خورد

رابطین برترمراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی درسال 1401

رابطین برترمراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی درسال 1401

واحد تولیدی عایق رطوبتی در استان مرکزی پلمب شد

واحد تولیدی عایق رطوبتی در استان مرکزی پلمب شد

کسب جایزه اشتهاربه کیفیت توسط شرکت کاوش اکسیرآزما

کسب جایزه اشتهاربه کیفیت توسط شرکت کاوش اکسیرآزما

پاسخگویی مدیر کل استاندارد استان مرکزی در مرکز سامد

پاسخگویی مدیر کل استاندارد استان مرکزی در مرکز سامد

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از تخصیص اعتبار مبلغ 20میلیون ریال با تخفیف 40%برای متقاضیان استفاده از خدمات مراکز آزمایشگاهی عضواین شبکه در پاییز 1402 خبرداد

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از تخصیص اعتبار مبلغ 20میلیون ریال با تخفیف 40%برای متقاضیان استفاده از خدمات مراکز آزمایشگاهی عضواین شبکه در پاییز 1402 خبرداد

توافقات جدید دو جانبه در زمینه‌ی همکاری راهبردی در حوزه استاندارد رقم خورد

توافقات جدید دو جانبه در زمینه‌ی همکاری راهبردی در حوزه استاندارد رقم خورد

رابطین برترمراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی درسال 1401

رابطین برترمراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی درسال 1401

واحد تولیدی عایق رطوبتی در استان مرکزی پلمب شد

واحد تولیدی عایق رطوبتی در استان مرکزی پلمب شد

کسب جایزه اشتهاربه کیفیت توسط شرکت کاوش اکسیرآزما

کسب جایزه اشتهاربه کیفیت توسط شرکت کاوش اکسیرآزما

پاسخگویی مدیر کل استاندارد استان مرکزی در مرکز سامد

پاسخگویی مدیر کل استاندارد استان مرکزی در مرکز سامد

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از تخصیص اعتبار مبلغ 20میلیون ریال با تخفیف 40%برای متقاضیان استفاده از خدمات مراکز آزمایشگاهی عضواین شبکه در پاییز 1402 خبرداد

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از تخصیص اعتبار مبلغ 20میلیون ریال با تخفیف 40%برای متقاضیان استفاده از خدمات مراکز آزمایشگاهی عضواین شبکه در پاییز 1402 خبرداد

توافقات جدید دو جانبه در زمینه‌ی همکاری راهبردی در حوزه استاندارد رقم خورد

توافقات جدید دو جانبه در زمینه‌ی همکاری راهبردی در حوزه استاندارد رقم خورد

رابطین برترمراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی درسال 1401

رابطین برترمراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی درسال 1401

واحد تولیدی عایق رطوبتی در استان مرکزی پلمب شد

واحد تولیدی عایق رطوبتی در استان مرکزی پلمب شد

کسب جایزه اشتهاربه کیفیت توسط شرکت کاوش اکسیرآزما

کسب جایزه اشتهاربه کیفیت توسط شرکت کاوش اکسیرآزما

پاسخگویی مدیر کل استاندارد استان مرکزی در مرکز سامد

پاسخگویی مدیر کل استاندارد استان مرکزی در مرکز سامد