ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در حوزه فرآورده های نفتی و محصولات مرتبط

Contact information

You can contact our company through the following information.

Address:

Khouzestan – Ahvaz Kian Abad 28th Street No. 12

Phone Call:

+98061-33372925
///
+98061-33372925

Fax:

+98061-33372925

Email:

info@website.com