ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در حوزه فرآورده های نفتی و محصولات مرتبط

المان پست گرید

ادامه مطلب
ارائه سه میلیون خدمت در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال گذشته

ارائه سه میلیون خدمت در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال گذشته

ادامه مطلب
خدمات آزمایشگاهی شرکت کاوش اکسیر آزما با تخفیف 40 درصدی ارائه می‌شوند.

خدمات آزمایشگاهی شرکت کاوش اکسیر آزما با تخفیف 40 درصدی ارائه می‌شوند.

ادامه مطلب
در همایش تبیین استاندارد های دانش بنیان نانو نماد جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت کاوش اکسیر آزما اعطاء شد.

در همایش تبیین استاندارد های دانش بنیان نانو نماد جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت کاوش اکسیر آزما اعطاء شد.

ادامه مطلب
ارائه سه میلیون خدمت در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال گذشته

ارائه سه میلیون خدمت در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال گذشته

ادامه مطلب
خدمات آزمایشگاهی شرکت کاوش اکسیر آزما با تخفیف 40 درصدی ارائه می‌شوند.

خدمات آزمایشگاهی شرکت کاوش اکسیر آزما با تخفیف 40 درصدی ارائه می‌شوند.

ادامه مطلب
در همایش تبیین استاندارد های دانش بنیان نانو نماد جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت کاوش اکسیر آزما اعطاء شد.

در همایش تبیین استاندارد های دانش بنیان نانو نماد جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت کاوش اکسیر آزما اعطاء شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی عایق های رطوبتی بر اساس استاندارد INSO 3885 تاریخ 1402/11/17

برگزاری دوره آموزشی عایق های رطوبتی بر اساس استاندارد INSO 3885 تاریخ 1402/11/17